מרכז ייעוץ מקצועי

 

התארגנתם כול בעלי הדירות,

החלטת שאתם רוצים לבחון את האפשרות להתחדשות עירונית בבניין שלכם,

אתם לא בטוחים מה האפשרויות שלכם ומה תהיה התמורה שלכם?

תנו לנו לסייע לכם.

 

א.  רקע

"הרשות לפיתוח ירושלים", באמצעות המינהלת להתחדשות עירונית, מציעה סיוע לתושבים המעוניינים לבחון אפשרות
לבצע תכנית להתחדשות עירונית (תמ״א 38 / בינוי פינוי) בבניין בו הם גרים. מטרת הנוהל היא להגדיר
את תחומי הסיוע והליווי שיינתנו לתושבים על ידי המינהלת וכן את נוהל הגשת הבקשות לסיוע.

ב. תחומי הסיוע שיינתנו על ידי המינהלת

• סיוע אדריכלי/ הנדסי: בדיקת היתכנות ראשונית; בחינת התב״ע החלה על המתחם והפקת משמעויות
תכנוניות הנגזרות ממנה; בדיקת אפשרויות חיזוק למבנה. הצגת חלופות תכנוניות אפשריות במתחם
לדיירי המתחם.
• סיוע שמאי/ כלכלית: בדיקת היתכנות כלכלית ושמאית ראשונית; בחינת הסבירות הכלכלית של
הפרויקט בהתייחס לגודל דירות התמורה, מיקומן בתכנית החדשה, מימון מגורי חלוף בתקופת הבנייה
ומימון עלויות המעבר. הצגת דו״ח שמאי לדיירי הבניין.
• גישור: גישור בין הדיירים במתחם לצורך יצירת הבנות והסכמות ביניהם. ו/או גישור בין הדיירים
במתחם לבין אנשי המקצוע לצורך יצירת הסכם שיאפשר לכול הרצונות והאינטרסים של הדיירים
להתקיים בצורה מקסימאלית.

 

 

ג. אופן הגשת הבקשה:

מילוי טופס הבקשה על ידי אחד מן הגורמים הבאים:
• נציגות הדיירים- שני תושבים או יותר, בעלי דירות במתחם, שקיבלו אישור מדיירי הבניין לייצג אותם.
במקרה כזה יצורפו לבקשה פרוטוקול ישיבת ועד הבית/ מסמך חתום על ידי בעלי הדירות בדבר מינוי
הנציגים.
• עורך דין אשר הדיירים ייפו את כוחו לייצגם לצורך קידום פרויקט התחדשות עירונית.
• רוב של 51% לפחות מבעלי הנכסים המעוניינים בבחינת אפשרות להתחדשות עירונית בבניין. תצורף
רשימת בעלי הדירות המעוניינים בבחינת אפשרויות ההתחדשות העירונית על גבי הטופס המצורף.
הרשימה תכלול שם מלא, ת.ז, כתובת ומספר דירה. על מספר החתומים להוות לפחות רוב ( 51% ) של
דיירי הבניין (נספח ב).
יצורפו נסחי טאבו או אישורי זכויות אחרים, המאשרים כי מבקשי הבקשה הם אכן בעלי הדירות במתחם.
את הטופס ניתן לקבל במשרדי המינהלת או באתר האינטרנט של המינהלת להתחדשות עירונית.

 

למידע נוסף ניתן לפנות למרכז פניות הציבור שלנו:

8223* PNIOT@JDA.GOV.IL