ישיבת נציגות לדוגמא

 

 

 

ישיבת נציגות לדוגמא

 

מטרת הפגישה:

1.      תפקידי הנציגות והגדרת עקרונות משותפים לעבודת הנציגות

2.      בחירת ייעוץ משפטי:

·         קביעת קריטריונים לבחירת ייעוץ משפטי

·         תכנית עבודה לבחירת ייעוץ משפטי

3.      עדכון לגבי הליווי החברתי ומיפוי

 

1. הנציגות

תפקידי הנציגות

הנציגות היא קבוצה נבחרת של בעלי דירות שתפקידה לייצג את בעלי הדירות והדיירים בפני כלל הגורמים הרלוונטיים. הנציגות צריכה לשמור על תקשורת שוטפת עם בעלי הדירות ולייצג את ציפיותיהם ואת צרכיהם בפני כלל הגורמים. הנציגות אחראית למשא ומתן ולבחירת אנשי המקצוע המתאימים עבור בחינת וקידום היוזמה על כל היבטיה.

 

עקרונות מוצעים לפעולת הנציגות:

·         הנציגים מתחייבים לשמור על שקיפות מלאה, אמינות ויושר בפעילותם.

·         הנציגים מתחייבים להיות קשובים לכלל הצרכים של דיירי הבניינים ולייצג אותם בצורה מיטבית.

·         הנציגים מתחייבים לעשות את המרב בכדי לקבל החלטות בצורה שקולה, מושכלת בהתבסס על מידע הולם ובהתייעצות עם אנשי מקצוע במידת הצורך.

·         אין לקיים פגישות עצמאיות או פרטיות עם מי מהגורמים ללא ידיעת והסכמת הנציגות הרחבה. כל פעולה, בקשה או צורך יובאו בפני הנציגות בשקיפות מלאה.

·         הנציגים מתחייבים לשמור על תקשורת מכבדת ופתוחה במסגרתה ישמעו כל הצרכים ויעשה המרב למצוא את עמק השווה בין בעלי העניין השונים.

 

ישיבות וקבלת החלטות

·         לכל פגישה יערך פרוטוקול מסודר.

·         הפרוטוקולים יהיו זמינים לעיונם של כל בעלי הדירות.

·         יש לשאוף שההחלטות בכל נושא תתקבלנה על בסיס הסכמה בין כולם. אם לא מצליחים להגיע להסכמה, תתקיים הצבעה דמוקרטית ההחלטות תרשמנה בפרוטוקול, שיכלול גם את רשימת המצביעים ואופן הצבעתם.

·         בהחלטות משמעותיות יכונסו כלל בעלי הבתים.

·         החלטות שיתקבלו בישיבות הנציגות יחייבו את כל החברים גם אם לא נכחו בישיבה.

·         שינוי או תיקון החלטות – כל שינוי או ערעור על החלטה שהתקבלה באופן שתואר, יובאו לדיון המליאה הרחבה של הנציגות.

 

קשר עם הדיירים והעברת מידע

·         הנציגות אחראית לעדכן באופן שוטף את כלל בעלי הדירות והדיירים בכל האמצעים העומדים לרשותה.

·         ישיבות נציגות חשובות יפורסמו לכלל בעלי הדירות/הדיירים.

·         כל בעל דירה/דייר שירצה להצטרף לישיבות הנציגות יכול לעשות כן.

·         בעלי דירות/דיירים נוספים שירצו להצטרף אל הנציגות יוכלו לעשות כן. הודעה על הצטרפותם תימסר לכל בעלי הדירות.

 

2. בחירת ייעוץ משפטי

לדיון: עם כמה משרדים רוצים להיפגש?

קריטריונים לבחינה:

·         ניסיון מוכח בתחום עדיפות למי שייצג דיירים ולא רק יזמים

·         המלצות ממקור ראשון

·         גודל המשרד

·         מיקום המשרד

·         מידת הזמינות ושל מי

·         מה כוללת ההתקשרות איתו

 

 

3. ליווי קהילתי ומיפוי

לשם המיפוי מומלץ להיעזר אם ניתן באנשי מקצוע.

בתקופה הקרובה יערך מיפוי חברתי מקיף ומעמיק במתחם.

המיפוי יכלול ראיונות אישיים עם כלל בעלי הדירות ודיירי הדיור הציבורי וכן נתונים מלשכת הרווחה.

תוצרי המיפוי (תוך שמירה על חיסיון מלא של המשיבים) יועברו לנציגות אשר תידרש לבחון כיצד הממצאים הללו משפיעים על פעילותה ומוטמעים בכל היבטי קידום היוזמה.

 

 

תוכנית פעולה לדוגמא